کاربران جهت اطلاع از تعرفه آگهی ها در سایت فومن  فومن نیاز میتوانند عدد 1 را به شماره 30004777888888 ارسال نمایند